กรุสำหรับ เมษายน, 2013

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 Download คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ป.2  คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ป.5  คะแนน Las ปี 2555 ชั้น ม.2  ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3

Advertisements

ใส่ความเห็น

ตัวอย่างรูปแบบ“รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕”

ตัวอย่างรูปแบบ“รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕”  ที่ได้นำเสนอต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตาม แนวทางของเอกสาร เล่มที่ ๗  “การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓” จากชุดเอกสารทางวิชาการสำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  Download คำชี้แจง(ต้องอ่านก่อนทำ) แบบรายงาน SAR_2555 ปก คำนำ สารบัญ SAR 55

ใส่ความเห็น